Meer bescherming voor klokkenluiders: Europese Commissie stelt nieuwe, EU-brede regels vast

De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de bescherming van klokkenluiders in de hele EU te versterken. Het voorstel waarborgt klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoog niveau van bescherming via EU-brede normen. De nieuwe wetgeving creëert veilige kanalen om misstanden te melden, zowel binnen een organisatie als aan publieke autoriteiten. Ze zal klokkenluiders ook beschermen tegen ontslag, demotie en andere vormen van vergelding en de nationale autoriteiten ertoe verplichten de burger te informeren en overheidsinstanties opleidingen over omgaan met klokkenluiders aan te bieden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU-regels om 'sjoemeldiesels' te voorkomen

Strengere Europese toelatingsregels voor nieuwe auto’s moeten gesjoemel met emissiewaarden zoals met het dieselschandaal in de toekomst voorkomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanscherping van voorschriften voor typegoedkeuringen van auto’s. De wet gaat in vanaf 2020.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strengere regels voor politieke partijen EU

Alleen nationale partijen kunnen voortaan nog een Europese partij oprichten die in aanmerking komt voor EU-subsidie. Het Europees Parlement heeft daarmee ingestemd (561 tegen 89), onder meer om te voorkomen dat door een enkel individu opgerichte partijen geld opstrijken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Comparing Anti-Corruption Legal Frameworks Across Europe

Understanding the regulatory landscape and risk of corruption is no easy task for organizations wanting to do business in Europe. Even in the European Union, where market rules are largely harmonized within the bloc, corruption levels as well as anti-corruption laws and their enforcement differ vastly from country to country.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bronbescherming journalisten geregeld

Journalisten hoeven in strafzaken hun bronnen niet te onthullen. Een Kamermeerderheid gaat akkoord met een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarin dit wordt vastgelegd. Grapperhaus legt het recht op bronbescherming voor journalisten vast in het Wetboek van Strafvordering. Journalisten die zich op professionele wijze bezighouden met berichtgeving en degenen die daarvoor gegevens verstrekken, moeten zich door dit verschoningsrecht extra beschermd voelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

The Three Driving Principles of the Sapin II Law

The French anti-corruption law addressing transparency, anti-corruption and economic modernization, also known as the Sapin II law, entered into force on 1 June 2017. The law stipulates that companies must establish an anti-corruption program to identify and mitigate corruption risks. The Sapin II law criminalizes influence peddling and, thus, makes any legal or natural person criminally liable for offering a donation, gift or reward, with the intent to induce a foreign public official to abuse his/her position or influence to obtain an undue advantage.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

UBO-register komt dichterbij: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden in consultatie

Op 31 maart is het Concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden) in consultatie gegaan. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Regels over niet-financiële verklaring bekendgemaakt

Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Dit blijkt uit het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie, dat op 24 maart 2017 in werking is getreden. Doel is het vertrouwen van investeerders en consumenten te vergroten. De regeling vloeit voort uit de EU-richtlijn over het jaarrekeningenrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herziene Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd

Het kabinet is positief over de herziene Corporate Governance Code die in december 2016 is gepubliceerd. De nieuwe code legt meer nadruk op de waardecreatie van een organisatie op de lange termijn, benadrukt het belang van een transparant beloningsbeleid en onderstreept de meerwaarde van een aangename bedrijfscultuur. De wettelijke verankering van de code kan nu in gang worden gezet. De herziening is tot stand gekomen onder leiding van de Commissie Van Manen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herziene Corporate Governance Code: Belangenverstrengeling & klokkenluiden

De Corporate Governance Code richt zich op de governance van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en aandeelhouders. In 2016 is de Code voor een tweede keer herzien en aangepast aan de huidige tijdsgeest. De Code bevat onder meer regels in het kader van het vermijden van belangenverstrengeling en het omgaan met klokkenluiders. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF