Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

German data protection authorities establish new rules for whistleblowing hotlines: Call for action

The coming into force of new EU-wide privacy legislation means German companies should review, and likely implement, changes to any existing whistleblowing hotlines offered to their employees. In light of the implementation of the General Data Protection Regulation (“GDPR”), the German data protection authorities (“German DPAs”) have changed their position on, amongst others, how employees submit whistleblowing reports anonymously.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inzagerecht voor klokkenluiders na uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Recent heeft Rechtbank Midden-Nederland een belangrijke uitspraak gedaan over het inzagerecht van klokkenluiders in vertrouwelijke onderzoeken die de werkgever kan instellen naar aanleiding van door klokkenluiders gemelde misstanden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Whistleblowing from an International Perspective

While there appears to be consensus amongst policy makers that legislation to protect whistleblowers is needed, the emerging policy question addresses what institutional framework is most fit to implement whistleblowing legislation. However, the institutions to whom whistleblowers report—which are in the literature addressed as internal or external recipients of whistleblowing concerns—have been given limited scholarly attention. Research has instead focused on motives, behaviour, and experiences of whistleblowers on the one hand, and whistleblowing legislation on the other. Particularly the role of external agencies, like ombudsmen, anti-corruption agencies, and Inspector General offices, in dealing with whistleblowing concerns has been under-studied.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Irish government should scrap trade secrets amendment that could criminalise whistleblowing

WIN Director Anna Myers has joined several expert organisations, legal advisors and practitioners in signing a letter from Transparency International Ireland urging the Irish Government to amend the EU Protection of Trade Secrets Regulation (SI 188) on the basis of its creation of a new test for whistleblowers. Unlike the existing Protected Disclosures Act 2014 (PDA), SI 188 requires whistleblowers to demonstrate that their disclosure was motivated by a general public interest concern even if the disclosure is later deemed to be true, related to a criminal offence, or they reported it to their employer or the appropriate authorities.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Klokkenluider Van Buitenen: Brandweer loopt gevaar bij vuurwerkbrand

Door misleidende voorschriften van overheidswege kan de brandweer gevaar lopen bij bestrijding van brand in vuurwerkopslagplaatsen. Dat stelt Paul van Buitenen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport “De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven”, dat vandaag door het Huis voor Klokkenluiders is gepubliceerd. Uit het rapport komt tevens naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen en dat zij zich bovendien nog onvoldoende inspannen voor een veilige organisatiecultuur. Ook de bescherming van de vertrouwenspersoon laat vaak nog te wensen over. Volgens de onderzoekers is het beeld dat naar voren komt “tamelijk zorgelijk”.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Drie ontslagen klokkenluiders dagen Reclassering voor de rechter

Drie klokkenluiders hebben hun oud-werkgever Reclassering Nederland voor de rechter gedaagt. Ze eisen inzage in rapporten over hun melding van misstanden bij Reclassering Den Haag en Rotterdam. Al in 2011 kaartte de drie oud-werknemers van reclasseringsafdeling De Koperwerf in Den Haag verschillende wanpraktijken aan bij hun leiding, waaronder gesjoemel met de verkoop van steigerhouten meubels, een verziekte werksfeer en het aannemen van contant geld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EHRM in tweede Guja-arrest: wederom schending rechten klokkenluider

Klokkenluiders kunnen bescherming ontlenen aan de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Het standaard-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hierover is het Guja-arrest uit 2008. Deze zaak draaide om Iacob Guja, een ambtenaar in Moldavië die twee opzienbarende brieven had gelekt naar de media waaruit bleek dat vanuit de regering druk was uitgeoefend op het OM op strafzaken stop te zetten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meer bescherming voor klokkenluiders: Europese Commissie stelt nieuwe, EU-brede regels vast

De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de bescherming van klokkenluiders in de hele EU te versterken. Het voorstel waarborgt klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoog niveau van bescherming via EU-brede normen. De nieuwe wetgeving creëert veilige kanalen om misstanden te melden, zowel binnen een organisatie als aan publieke autoriteiten. Ze zal klokkenluiders ook beschermen tegen ontslag, demotie en andere vormen van vergelding en de nationale autoriteiten ertoe verplichten de burger te informeren en overheidsinstanties opleidingen over omgaan met klokkenluiders aan te bieden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF