Verwerping beroep op afwezigheid van alle schuld na cassatie in omkopingszaak

Gerechtshof Amsterdam 8 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2905

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een ambtsdelict door een gift te vragen die verband hield met een door hem, als ambtenaar, te leveren tegenprestatie. De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte een beroep op de schulduitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’ toekomt. De verdachte wist niet, kon niet weten en behoefde niet te weten dat hij ambtenaar was. De verdachte moet hierom worden ontslagen van alle rechtsvervolging, aldus de raadsvrouw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontneming omkopingsmiddelen ondanks verjaring niet-ambtelijke omkoping

Rechtbank Midden-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3173

De rechtbank heeft in haar vonnis van 10 juli 2018 witwassen bewezen verklaard, maar tevens overwogen dat veroordeelde zich schuldig heeft gemaakt aan (de niet ten laste gelegde) niet-ambtelijke omkoping. De rechtbank heeft overwogen dat veroordeelde in de periode van 19 januari 1999 tot en met 7 november 2002 in totaal een bedrag van $ 2.451.177 op zijn Zwitserse rekening heeft ontvangen dat afkomstig is van niet-ambtelijke omkoping. Deze geldbedragen kunnen daarom worden aangemerkt als baten uit een door veroordeelde gepleegd ander strafbaar feit, te weten niet-ambtelijke omkoping. Op grond hiervan kunnen deze geldbedragen ook aan veroordeelde worden ontnomen. Dat de niet-ambtelijke omkoping verjaard is, staat daar niet aan in de weg.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oud-directeur Ballast Nedam: vrijspraak niet-ambtelijke omkoping, veroordeling witwassen van de omkopingsmiddelen (geldbedragen)

Rechtbank Midden-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3168

Een 74-jarige man uit Vught is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een geldboete van 100.000 euro betalen. Hij heeft zich als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam schuldig gemaakt aan het witwassen van meer dan 2,4 miljoen dollar. Een andere, 70-jarige, bestuurder van Ballast Nedam is vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM mag accountants KPMG niet vervolgen

Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1616, ECLI:NL:RBMNE:2018:1617 en ECLI:NL:RBMNE:2018:1618

De rechtbank Midden-Nederland verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in een zaak tegen drie accountants van KPMG. Dat betekent dat zij niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift. Drie weken geleden heeft de verdediging van de accountants de rechtbank gevraagd te oordelen dat het OM niet had mogen beslissen de accountants strafrechtelijk te vervolgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen voor twee voormalige bestuurders van verzekeraar HDI

Rechtbank Rotterdam 19 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3048 en ECLI:NL:RBROT:2018:3142

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag twee voormalige bestuurders van verzekeraar HDI veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk twee jaar en zes maanden en drie jaar en zes maanden voor oplichting, valsheid in geschrift, verduistering in dienstbetrekking en witwassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voorzitter college van bestuur stichting voor voortgezet onderwijs wegens oplichting, valsheid in geschrift, niet-ambtelijke omkoping en witwassen

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1425

De verdachte heeft in een periode van ongeveer vijfeneenhalf jaar als voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor voortgezet onderwijs samen met een mededader die stichting opgelicht voor een bedrag van bijna een kwart miljoen euro. Om die fraude mogelijk te maken heeft hij samen met die mededader valse facturen opgemaakt waarin werkzaamheden werden gedeclareerd die nooit hadden plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontvangen gift als lasthebber van de reclassering t.b.v. aftekenen uren taakgestraften. Conclusie AG over aannemen gift en verzwijgen strijd met de goede trouw (art. 328ter Sr).

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2961

Het tweede middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat sprake is van een gift, van het aannemen van die gift in zijn betrekking en het verzwijgen daarvan in strijd met de goede trouw als bedoeld in art. 328ter Sr in strijd is met het recht, althans onbegrijpelijk is, dan wel ontoereikend is gemotiveerd.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rb: niet nodig tegenprestatie bij niet-ambtelijke omkoping te specificeren in tenlastelegging

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4774

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende feitelijke beschreven is nu uit de tenlastelegging niet blijkt wat de tegenprestatie is geweest voor de onder 1 ten laste gelegde giften. Dit onderdeel is essentieel voor een eventuele bewezenverklaring en moet dus ook nader gespecifieerd worden in de tenlastelegging. Het is voor de verdediging nu niet duidelijk waarop de verdenking precies ziet en waar de verdediging zich dus tegen moet verdedigen. De dagvaarding voldoet daarom niet aan de eisen van artikel 261, eerste lid, Sv en moet om die reden nietig worden verklaard, aldus de raadsvrouw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herzieningsverzoek vanwege verjaring na veroordeling voor passieve niet-ambtelijke omkoping 

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1308

De aanvraag berust op de opvatting dat in de onderhavige zaak moet worden uitgegaan van het strafmaximum van art. 328ter Sr zoals dat gold ten tijde van het onder 3 tenlastegelegde en dat derhalve uiterlijk op 1 maart 2015 het recht tot strafvordering van dit feit, dus vóór het onherroepelijk worden van 's Hofs uitspraak door de niet-ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep op 12 mei 2015, reeds was verjaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling douanier omkopingszaak Rotterdamse haven

Rechtbank Rotterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5125

De Rechtbank Rotterdam heeft douanier Gerrit G. veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 14 jaar. Uit het onderzoek met de naam ‘Doussie’ is gebleken dat de douanier corrupt zou zijn en actief zou hebben bijgedragen aan het binnen smokkelen van grote hoeveelheden cocaïne, gedurende een lange periode. Tegenover deze bijdrage zou een compensatie staan van 7,5% van de straatwaarde van hetgeen hij binnenliet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF