Europees netwerk klokkenluiden

Overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen hebben een netwerk opgericht waarin zij samenwerken en kennis uitwisselen op gebied van klokkenluiden en integriteit. De oprichtingsbijeenkomst op 24 mei 2019 was in Den Haag op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders. Het nieuwe netwerk heet het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, NEIWA.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden binnen het bedrijf teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Daarnaast is een melder in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon een externe melding doet – of juridisch gezien mag doen – bij een toezichthouder/instantie of het Huis voor klokkenluiders, of zelfs dat de persoon naar de media stapt omdat niet adequaat op de melding wordt gereageerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Interview met Wilbert Tomesen (voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders)

Nederland kent sinds juli 2016 een zelfstandig bestuursorgaan belast met het opvolgen van meldingen van misstanden bij organisaties: het Huis voor Klokkenluiders. Een instituut met, als enige ter wereld, een wettelijke verankering voor advies en onderzoek samen. Het Huis had een nogal bewogen start, maar is nu bezig met een ‘herstart’. Er kwam ook een nieuwe voorzitter, Wilbert Tomesen. In dit gesprek geeft hij de status quo en specificeert de drie pijlers van Huis: advies, onderzoek en preventie. En hij komt met een ferm agendapunt voor bestuurlijk Nederland: neem de vertrouwenspersoon serieus.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste onderzoeksrapporten Huis voor Klokkenluiders gepubliceerd

Op 1 mei 2019 zijn de eerste twee onderzoeksrapporten van het in 2016 opgerichte Huis voor Klokkenluiders gepubliceerd. In maart 2019 verscheen in de pers dat het Huis voor klokkenluiders nog geen enkele zaak had opgelost. Sinds de oprichting waren er 50 verzoeken tot onderzoek ingediend. Meer dan de helft daarvan werden niet ontvankelijk verklaard. Er werd gesproken van een "bestuurlijke chaos".

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Het nut en de noodzaak van art. 10 EVRM in klokkenluiderszaken

De noodzaak van geharmoniseerde klokkenluidersbescherming komt voort uit een ongelijkmatig beschermingsniveau binnen de EU. Een recent rapport van Transparency International Nederland laat zien dat klokkenluiders in slechts 15 van de 28 EU-lidstaten enige vorm van wettelijke bescherming genieten. Hierbij blijft echter vaak onderbelicht dat het Nederlandse recht al ruime bescherming kan bieden aan klokkenluiders voortkomend uit art. 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het recht op vrijheid van meningsuiting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF