Artikel: Rule based of principle based beheersing van compliance en integriteitrisico’s?

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van compliance en integriteit. De eisen zijn niet alleen inhoudelijk opgeschroefd, maar ook de wijze waarop daarover verantwoording moet worden afgelegd is aan verandering onderhevig. Werd in de reeks ‘trust me, show me, prove me’ in het (recente) verleden nog genoegen genomen met ‘trust me’ en ‘show me’, tegenwoordig volstaat meestal nog slechts een met degelijk bewijsmateriaal onderbouwde rapportage (‘prove me’).

In het onderhavige artikel wordt betoogd dat de veelal gepropageerde principle based regelgeving (extern en intern) om de risico’s op het gebied van compliance en integriteit te beheersen niet volstaat. Deze zal moeten worden aangevuld met een aantal rule based elementen om de gestelde doelen te bereiken. Daartoe wordt een model compliance framework beschreven. Organisaties hebben vaak moeite om externe wet- en regelgeving te vertalen naar heldere interne normen en regels. Dit wordt nog moeilijker als interne normen moeten worden gesteld die betrekking hebben op menselijk gedrag. Met betrekking tot dat laatste wordt dan verwezen naar een gedragscode (Code of Conduct). De rapportage over de naleving daarvan komt dan meestal niet verder dan: ‘er zijn dit kwartaal geen overtredingen van de gedragscode geconstateerd’. Of, als het betreft naleving van wet- en regelgeving: ‘er is dit kwartaal niet in strijd gehandeld met de relevante wet- en regelgeving’. Maar hoe weten we dat het allemaal goed is gegaan? Blind vertrouwen op het rapporterende management (trust me)? En hoe is vastgesteld dat alle relevante regels in beeld zijn? Waar blijkt dat uit? Het grote probleem is dat compliance en integriteit niet goed uit de verf komen als gevolg van te vage, globale interne normstellingen en het veelal ontbreken van werkinstructies in de operationele sfeer. Compliance en integriteit dreigen dan rituele dansen te worden, met als gevolg het niet in control zijn en het risico op hoge boetes van de toezichthouder(s). De grote uitdaging is dan ook om de bovenbeschreven situatie van haar ‘vrijblijvendheid’ te ontdoen en te vervangen door een organisatie en interne beheersing die op het gebied van compliance en integriteit aantoonbaar in control zijn. In dit artikel wordt in de vorm van een samenhangend geheel van processen een model beschreven dat naar het oordeel van de auteurs in hoge mate voldoet aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een volwassen compliance- en integriteitbouwwerk en aan de rapportage over de producten die dat bouwwerk voortbrengt. Waar over compliance wordt gesproken wordt daaronder mede integriteit begrepen.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF