Artikel: Corruptiebestrijding door de Wereldbank

In 2019 viert de Wereldbank haar 75e verjaardag. Hoewel dat voldoende aanleiding geeft om de successen van de Wereldbank te bespreken, zal in deze bijdrage worden ingegaan op een onderwerp waarmee de Wereldbank helaas ruime ervaring heeft: de bestrijding van fraude en corruptie.

De Wereldbank is weliswaar een alom bekend instituut, maar het is desalniettemin goed om de doelstelling van de Wereldbank in herinnering te roepen. Het huidige ambitieuze doel van de Wereldbank is tweeledig: het beperken van het deel van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft tot 3% in 2030 en het verhogen van de inkomens van de armste 40% van de bevolking in ieder land. De focus van de Wereldbank ligt hierbij op ontwikkeling op het gebied van infrastructuur. De Wereldbank verstrekt hiervoor financieringen, investeringen, garanties en donaties. Het gaat in 2018 naar verwachting om een bedrag van 67 miljard dollar, verspreid over 12.000 projecten. Het eerste en zeer bekende wapenfeit van de Wereldbank betrof de verstrekking van een lening aan Frankrijk, bestemd voor de wederopbouw na de schade door de Tweede Wereldoorlog. Sinds die eerste lening zijn miljarden dollars door de Wereldbank uitgeleend aan bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden.

Aan het verstrekken en uitlenen van dergelijke grote sommen geld zijn vanzelfsprekend grote risico’s van fraude en corruptie verbonden. De Wereldbank heeft voor de bestrijding daarvan een geheel eigen procedure ingesteld. Gelet op de bijzondere rol en doelstelling van de Wereldbank en de daarbij betrokken partijen is het interessant om te zien hoe de Wereldbank opereert. In deze bijdrage licht ik toe op welke wijze de Wereldbank thans te werk gaat. Om een beeld te krijgen van de fraudegevallen waarmee de Wereldbank te maken krijgt, bespreek ik enkele praktijkvoorbeelden. Verder licht ik toe op welke wijze de Wereldbank (interne) fraude tracht te voorkomen en welke samenwerkingsverbanden bestaan. Ik rond af met een korte bespreking van eerder geuite kritiek op de aanpak van de Wereldbank.

Deze bijdrage is kortom bedoeld om een inkijkje te geven in de aanpak van corruptie en fraude door de Wereldbank.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF