Artikel: Klokkenluiderscomplexiteit in de financiële sector

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Huis voor de Klokkenluiders per 1 juli 2016, zoomt deze bijdrage in op de verschillende klokkenluidersverplichtingen die van toepassing zijn in de financiële sector. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een zekere overlap tussen de eisen die de Wet Huis voor de Klokkenluiders aan een klokkenluidersregeling stelt en de verplichtingen die op dit punt voortvloeien uit sectorspecifieke wetgeving voor banken. In de financiële sector is DNB, en niet het Huis voor de Klokkenluiders, het bevoegde bestuursorgaan om in eerste instantie van (vermoedens van) misstanden kennis te nemen. Geconstateerd wordt dat DNB andere eisen stelt aan een externe melding dan het Huis voor de Klokkenluiders en de verschillen worden schematisch weergegeven. Een rode draad is dat DNB minder oog lijkt te hebben voor de (gerechtvaardigde) belangen van de onderneming. Betoogd wordt dat dit instellingen ertoe zou moeten nopen zelf waarborgen in hun klokkenluidersregeling in te bouwen.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF