Voormalig kasbeheerder Vestia aansprakelijk voor derivatenschade

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de voormalig kasbeheerder van Vestia aansprakelijk is voor de schade die de woningcorporatie leed doorde afkoop van haar derivatenportefeuille in juni 2012. Vestia had gevraagd om hem aansprakelijk te houden via een civiele procedure tegen de kasbeheerder.

Achtergrond bij de rechtszaak

De kasbeheerder was tot begin 2012 werknemer van Vestia en had onder meer tot taak de derivatenportefeuille van Vestia op te bouwen en te beheren. Uiteindelijk kwam Vestia eind 2011 in geldnood omdat ze vanwege de negatieve marktwaarde van haar derivaten gedwongen was om geld bij te storten bij de banken. Begin 2012 is de kasbeheerder op staande voet ontslagen omdat hij doorbetalingen had ontvangen van fees van een introducing broker in verband met door Vestia afgesloten derivaten.

Waarom dit oordeel van de rechtbank over de aansprakelijkheid?

De rechtbank oordeelt dat de kasbeheerder onvoldoende zicht had op de liquiditeitsrisico’s van Vestia in verband met de derivatenportefeuille. Hij heeft daarnaast ook onjuiste mededelingen daarover gedaan aan de Raad van Commissarissen. Hij is daarmee tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taak en aansprakelijk voor de schade bestaande uit de afkoop van de derivatenportefeuille.

De rechtbank heeft de voor specifieke werknemers geldende aansprakelijkheidsregeling toegepast. Een werknemer is alleen aansprakelijk als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De rechtbank heeft het handelen van de kasbeheerder als ‘bewust roekeloos’ aangemerkt. Hij wist dat er grote liquiditeitsrisico’s verbonden waren aan de derivatenportefeuille, maar had daar onvoldoende oog voor bij de uitoefening van zijn taak.

Wat is de hierbij door Vestia geleden schade?

De schade moet worden bepaald in een schadestaatprocedure, uitgaande van het door Vestia gedragen bedrag van de afkoop van de derivatenportefeuille. De bedrag moet worden verminderd met het bedrag waarvoor de kasbeheerder verhaal heeft op onder meer de voormalig bestuurder en de voormalig commissarissen van Vestia, die ook aansprakelijk waren gesteld door Vestia en met wie Vestia schikkingen heeft getroffen.

Overige oordelen van de rechtbank

Daarnaast moet de kasbeheerder € 11.450.500 voldoen aan Vestia. Dit is het bedrag dat Vestia ‘teveel’ heeft betaald in verband met de betrokkenheid van de introducing broker die een deel van zijn fees heeft doorbetaald aan de kasbeheerder. Het nadeel van Vestia staat hier centraal, niet het voordeel van de kasbeheerder.

Door de doorbetalingen aan te nemen heeft de kasbeheerder het vertrouwen van Vestia zodanig geschonden dat dit ontslag op staande voet rechtvaardigde. De rechtbank wijst de verweren daartegen van de kasbeheerder af.

 

Lees hier de volledige uitspraken:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF