Samenwerking Huis voor Klokkenluiders & Openbaar Ministerie

Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Op grond van deze wet is het Huis voor Klokkenluiders (het Huis) bevoegd om onderzoek te doen naar het vermoeden van een misstand als bedoeld in die wet.

Een dergelijk onderzoek door het Huis kan samenlopen met een strafrechtelijk onderzoek onder verantwoordelijkheid van bet Openbaar Ministerie. Nu het wenselijk is dat, met het oog op afstemming, overleg plaatsvindt tussen het OM en het Huis, bepaalt art. 17a van de Wet Huis voor klokkenluiders dat het bestuur van het Huis en het College van procureurs-generaal bij protocol afspraken maken over samenwerking en informatie-uitwisseling die in ieder geval zien op die gevallen waarin door beide instanties een onderzoek wordt ingesteld naar eenzelfde voorval. Deze afspraken zijn neergelegd in het zogenaamde Afstemmingsprotocol Openbaar Ministerie - Huis voor Klokkenluiders, dat op 7 februari 2017 in werking is getreden.
 

Samenloop

Het protocol bepaalt onder meer dat indien wordt vermoed dat sprake is van samenloop van onderzoeken, dus dat het OM en het Huis onderzoek doen naar hetzelfde voorval, in dat geval onderling contact wordt gezocht om na te gaan of dat inderdaad het geval is. Indien sprake is van samenloop, dan kunnen afspraken worden gemaakt over samenwerking en informatie-uitwisseling, aldus het protocol.


Samenwerking & Informatie-uitwisseling

Het protocol voorziet in informatie-uitwisseling met het oog op de afstemming van onderzoeken en voor zover dat voor de taakuitoefening van de informatieverzoeker noodzakelijk is en het belang van het onderzoek van de informatieverstrekker zich daar niet tegen verzet.

De uitgewisselde informatie over het verloop van de onderzoeken wordt vertrouwelijk en uitsluitend ten behoeve van het onderzoek van de ontvangende instantie verstrekt. Deze informatie mag niet aan derden, waaronder personen die in het kader van het onderzoek worden gehoord, worden verstrekt — zonder voorafgaande toestemming van de verstrekkende instantie.


Gegevensverstrekking door het OM aan het Huis

De officier van justitie kan op verzoek van het Huis of op eigen initiatief informatie uit het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking stellen aan de afdeling Onderzoek van het Huis.

Het verstrekken van onderzoeksinformatie die nog bij een opsporingsinstantie berust, vindt enkel plaats na uitdrukkelijke toestemming van de officier van justitie.


Gegevensverstrekking door het Huis aan het OM

Onderzoeksgegevens worden door het Huis enkel aan het OM verstrekt indien de officier van justitie een daartoe strekkende vordering heeft gedaan. Voorts is in het protocol neergelegd dat de officier van justitie een dergelijke vordering niet zal doen, omdat de adviesfunctie van het Huis is gediend bij vertrouwelijkheid. Deze uitzonderingspositie geldt echter niet voor de afdeling Onderzoek van het Huis.
 

Voor meer informatie:

 

 

Meer weten? Kom dan op 7 december 2017 naar het seminar 'Het Klokkenluidersdilemma' in het centrum van Den Haag. Tijdens dit seminar wordt het klokkenluidersdilemma vanuit deze verschillende invalshoeken belicht: vanuit de klokkenluider, de beklaagde en vanuit de organisatie waarbinnen de klok wordt geluid.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF