Integriteitschendingen binnen Openbaar Ministerie 'meer divers' dan vorige jaren

Het Bureau Integriteit OM houdt centraal zicht op het aantal vermoedelijke integriteitschendingen en de wijze van afhandeling daarvan. Uit het Jaarverslag van het OM blijkt dat in 2016 bij het Bureau 31 vermoedelijke integriteitsincidenten zijn gemeld. Het grootste deel daarvan is in de loop van het jaar onderzocht en afgehandeld. Eind 2016 stonden nog elf zaken uit 2016 open en drie (langlopende) zaken uit 2014 en 2015.

In voorgaande jaren hadden de meeste integriteitschendingen te maken met oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overtreding van interne regels. In 2015 waren de schendingen meer divers van aard.
 

Meer divers

De meest gemelde categorie betrof ongewenste omgangsvormen. Hierbij kan worden gedacht aan discriminerend of grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s onderling. Een andere relatief veel gemelde categorie betrof misdragingen in de privésfeer. Dit gaat bijvoorbeeld om medewerkers die in privétijd betrokken raken bij een strafbaar feit. In 2016 zijn 27 onderzochte zaken – deels uit 2016 en deels uit de jaren daarvoor – tot een (disciplinaire) afronding gekomen. In 22 daarvan zijn daadwerkelijk integriteitsschendingen geconstateerd.

De meeste van deze zaken hadden te maken met oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overschrijding van interne regels. De disciplinaire maatregelen die zijn genomen zijn: één schriftelijke berisping, drie financiële afdoeningen, één verplaatsing, drie voorwaardelijke ontslagen, één strafontslag en twee beëindigingen van een tijdelijk dienstverband. Verder was elf keer sprake van een ambtelijke afdoening, zoals een waarschuwing.
 

Adviescommissie

In november 2016 heeft het College van procureurs-generaal besloten tot het instellen van een Adviescommissie afdoening integriteitsincidenten. Deze commissie heeft tot doel om aan het bevoegd gezag – de lokale hoofdofficieren c.q. hoofden van dienst – advies te geven over welke disciplinaire maatregel kan worden opgelegd naar aanleiding van plichtsverzuim dat is voortgevloeid uit een integriteitsincident. Het instellen van deze commissie wordt gezien als een volgende en belangrijke stap in het streven van het OM om vergelijkbare situaties op een zo vergelijkbaar mogelijke wijze af te wikkelen.
 

Achtergrond

Het Bureau Integriteit OM (BI-OM) is sinds juli 2012 een landelijk expertisecentrum met een adviserende, stimulerende en beheersende rol op het gebied van integriteit. Het BI-OM fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor de OM-onderdelen, stimuleert bewustwording en communicatie rondom integriteit en houdt centraal zicht op aantallen integriteitschendingen en de wijze van afhandeling daarvan. 

Onderdeel van het BI-OM is een poule van onderzoekers. Hierop kunnen OM-onderdelen een beroep doen om een (vermoedelijke) integriteitschending te onderzoeken. In de poule zitten acht hiertoe opgeleide collega’s van verschillende OM-onderdelen, aangevuld met twee ervaren onderzoekers van de Rijksrecherche. In 2016 hebben zes BI-OM-onderzoeken – steeds uitgevoerd door twee onderzoekers – plaatsgevonden. 

 

Raadpleeg hier het volledige jaarverslag: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF