Beantwoording Kamervragen over de betrokkenheid van staatsbank Fortis bij de omkoping van Italiaanse politici

Door Tweede Kamerlid Van Raak (SP) zijn aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën kamervragen gesteld over de betrokkenheid van staatsbank Fortis bij omkoping van Italiaanse politici. 

Van Raak vraagt zich onder meer af waarom de (genationaliseerde) Fortisbank geen melding heeft gemaakt van de ongebruikelijke transacties van gokbaas Francesco Corallo, die mogelijk hebben gediend tot het omkopen van politici in Italië en welke wettelijke verplichtingen de Fortisbank had in dit kader en hoe heeft de staatsbank hieraan voldaan? Het Tweede Kamerlid vraagt bovendien naar de taak van accountant KPMG in dit kader.

De minister geeft aan dat op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Nederlandse banken onder meer verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten en om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financiële inlichtingen eenheid. 

De beoordeling of in een specifiek geval door een Wwft-instelling de juiste procedures zijn gevolgd met betrekking tot het cliëntenonderzoek en het onverwijld melden van ongebruikelijke transacties, is aan de toezichthouder die belast is echter aan de met het toezicht op de betreffende instelling. In het geval van banken is dat De Nederlandsche Bank. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is belast met het Wwft-toezicht op accountants. Ook accountants vallen onder de werking van de Wwft en zijn derhalve verplicht om de bepalingen uit de Wwft na te leven.

Banken en overige Wwft-instellingen kennen op grond van de Wwft een geheimhoudingsplicht aangaande de meldingen die zij van ongebruikelijke transacties doen. Het staat banken, ongeacht of zij genationaliseerd zijn of niet, dan ook niet vrij de minister - of een ander - te berichten over het al dan niet melden van ongebruikelijke transacties.

De toezichthoudende rol van DNB in het kader van de Wwft houdt in dat DNB kijkt naar de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen die instellingen getroffen hebben ter naleving van de Wwft. Met betrekking tot ongebruikelijke transacties beoordeelt DNB of een instelling processen en procedures heeft om op adequate wijze transacties te monitoren en, indien het ongebruikelijke karakter van een transactie is vastgesteld, deze onverwijld te melden aan de FIU-Nederland. Op basis van waarnemingen stelt DNB vast of de instelling de juiste maatregelen heeft getroffen en onverwijld ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Daar waar DNB tekortkomingen in de transactiemonitoring van instellingen aantreft dan wel ongebruikelijke transacties die niet (tijdig) zijn gemeld, kan DNB handhavende maatregelen nemen. Daarbij licht DNB de FIU-Nederland in als DNB bij het toezicht feiten ontdekt die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme. DNB kan geen uitspraken doen over het toezicht op individuele banken. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van een instelling om alle ongebruikelijke transacties te melden.

Gelet op mijn systeemverantwoordelijkheid als minister – waarbij geldt dat hij in principe geen informatie over individuele onder toezicht staande instellingen van DNB ontvangt – is het voor hem niet mogelijk om vragen over het toezicht in dit specifieke geval te beantwoorden.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF