Autoriteit woningcorporaties zet extra in op toezicht governance en integriteit

Het merendeel van de 350 woningcorporaties voldoet aan de eisen die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt aan financiën, rechtmatigheid, integriteit en governance. Dat blijkt uit de ‘Resultaten integrale individuele beoordeling woningcorporaties 2016’ die op 22 februari werden gepubliceerd. De corporaties die de fout in gaan doen dat vooral op het terrein van governance en rechtmatigheid. Ook blijft integriteit een aandachtspunt. De Aw intensiveert in 2017 daarom haar toezicht op governance en integriteit.

De Aw zag in 2016 bij de meeste corporaties geen aanleiding tot het opleggen van interventies of geven van waarschuwingen. Toch zijn er nog steeds corporaties waar het niet of niet helemaal goed gaat. Bij 43 corporaties greep de Aw in via bijvoorbeeld bestuurlijke gesprekken, verbeterplannen of een herstelplan met verscherpt toezicht (drie keer). De meeste interventies vonden plaats vanwege tekortkomingen in de governance en de rechtmatigheid. Ook heeft de Aw actie ondernomen op basis van (17) integriteitsmeldingen, onder andere via het Meldpunt Integriteit. Een zorgelijke ontwikkeling want juist op dit terrein is herstel van vertrouwen in de sector noodzakelijk. In 2017 stelt de Aw daarom governance en integriteit centraal en zal zij het toezicht hierop intensiveren. 

61 corporaties kregen een waarschuwing over zaken die nog niet op orde zijn, zoals het ontbreken van een ontheffing voor de overheveling van vermogen, sponsoring aan derden, afbouw van commerciële activiteiten of het ontbreken van een sloopreglement.  

Integraal toezicht

Het is voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe woningwet dat de woningcorporaties één integrale toezichtsbrief ontvingen. Voorheen stuurden Aw en haar voorgangers de individuele woningcorporaties nog twee oordeelsbrieven: een financiële toezichtbrief en een individueel oordeel over de rechtmatigheid, governance en integriteit. Dit betekent wel dat het totaalbeeld dat uit de toezichtsbrieven naar voren komt, niet één op één vergelijkbaar is met dat van voorgaande jaren.  

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties hun middelen zo inzetten dat zij nu en in de toekomst blijven voldoen aan hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Aw kijkt hierbij naar zowel individuele woningcorporaties als de corporatiesector in haar geheel. 

Het continue toezicht van de Aw omvat zowel het integrale risicogerichte toezichtproces (waarbij alle woningcorporaties worden onderzocht) als gerichte toezichtacties bij specifieke woningcorporaties naar aanleiding van gesignaleerde risico’s, integriteitsmeldingen, meldingen door raden van commissarissen (RvC) en incidenten. 
 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF