Artikel: Nieuwe standaard voor integer leiderschap?

Voortschrijdende ontwikkelingen en de tijdgeest hebben (mede) geleid tot het aanpassen van de Corporate Governance Code. De introductie van lange termijn waardecreatie – een nieuw concept in de Code – is de meest uitgesproken weerslag hiervan. In de Code worden leiders van ondernemingen (bestuurders, toezichthouders) als verantwoordelijken aangewezen voor het ontwikkelen van een visie en strategie daarvoor en voor het ontwikkelen en onderhouden van een passende ondernemingscultuur. Maar bij het lezen van de Code valt mij op dat in de principes en best practices nauwelijks wordt ingegaan op de vraag welke normen en waarden leiden tot de gewenste lange termijn waardecreatie.

Geeft de Code leiders voldoende houvast om de gewenste focus op lange termijn waardecreatie en de daarbij aan hen toebedeelde verantwoordelijkheden vorm te geven? Ik kom in dit artikel tot de conclusie dat het antwoord op deze vraag zowel bevestigend als ontkennend luidt. De Code helpt omdat het uitgangspunt van lange termijn waardecreatie een morele keuze behelst. De Code helpt niet omdat zij geen aanwijzing geeft welke waarden relevant of goed zijn. Dat wordt overgelaten aan de onderneming en haar leiders. Dat leidt tot de vraag wat leiders moeten kunnen en weten om zelf de juiste invulling te geven aan de principes die in de Code zijn neergelegd. In de huidige complexe samenleving en globale economie is het niet reëel – en wellicht niet ethisch – de gehele verantwoordelijkheid voor het vinden en volgen van de juiste koers op de schouders te leggen van de leiders. Daarvoor is de vraag wat de juiste koers is te complex, het overstijgt immers de belangen en positie van de eigen onderneming. Bovendien gaat het om grote belangen nu en voor toekomstige generaties die we niet uit handen moeten willen geven c.q. over willen laten aan ondernemingen. Hoewel wetten, regelgeving en prestatieprotocollen kaders geven en er internationale normen bestaan over thema’s zoals mensenrechten of bestrijding van corruptie ontbreekt een standaard specifiek gericht op ondernemingen waarin rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen worden geformuleerd vanuit de focus op lange termijn waardecreatie. Ik pleit ervoor om een dergelijke standaard te ontwikkelen en daarmee als samenleving medeverantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste ontwikkeling.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF