Artikel: Dubbele vervolging van Nederlandse rechtspersonen voor buitenlandse ambtelijke omkoping

De strafrechtelijke aanpak van ambtelijke omkoping staat zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda. Deze aandacht lijkt onder meer het resultaat te zijn van diverse internationale verdragen die de afgelopen decennia zijn gesloten met het oog op een effectieve bestrijding van fraude en corruptie. Zo bevat art. 1 Verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties2 (OESO anti-corruptieverdrag) de verplichting voor verdragspartijen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten (VS), om de omkoping van buitenlandse ambtenaren (buitenlandse ambtelijke omkoping) strafbaar te stellen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zien multinationals zich vaker geconfronteerd met strafrechtelijke onderzoeken in meerdere landen met betrekking tot dezelfde feiten. In het bijzonder heeft de verplichte strafbaarstelling van buitenlandse ambtelijke omkoping ervoor gezorgd dat een en dezelfde omkoping in meerdere landen strafbaar kan zijn. Een Venezolaanse ambtenaar is immers zowel naar Nederlands recht als naar Amerikaans recht een buitenlandse ambtenaar en diens omkoping is dan ook in beide landen strafbaar als aan de delictsomschrijving in die landen is voldaan.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF