Advies Onderzoeksraad Integriteit Overheid m.b.t. mogelijke misstanden bij het parket Limburg gepubliceerd

Op vrijdag 10 februari heeft de Onderzoeksraad Integriteit Overheid zijn rapport gepubliceerd over het onderzoek dat is verricht naar mogelijke misstanden bij het parket Limburg. De Raad begon in april vorig jaar zijn onderzoek nadat het van twee medewerkers van het parket een melding had ontvangen.
 

Onderzoeksvragen

Op grond van de melding heeft de Onderzoeksraad de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd: I. Is de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Openbaar Ministerie arrondissement A in de bioscoop uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van (openbare) aanbesteding zoals bepaald in de Aanbestedingswet 2012? Is sprake van een vermoede misstand in de vorm van (de schijn van) financiële belangenverstrengeling? II. Heeft melder I in rechtspositionele zin nadeel ondervonden vanwege het feit dat hij op 27 november 2015 intern een vermoede misstand heeft gemeld, die ziet op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de bioscoop? III. Is binnen het Openbaar Ministerie arrondissement A sprake van een angst- en afrekencultuur, die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst?
 

Eerste onderzoeksvraag

De Onderzoeksraad is niet gebleken van enige (schijn van) financiële belangenverstrengeling bij het organiseren van de nieuwjaarsbijeenkomsten van het parket in de jaren 2013-2016.
 

Tweede onderzoeksvraag

Geconcludeerd wordt dat de directeur Bedrijfsvoering de reflectie van melder I (op de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2016) op goede gronden niet heeft aangemerkt als melding van een vermoede misstand. 
 

Derde onderzoeksvraag

De Onderzoeksraad concludeert dat niet is gebleken van een algemeen bestaande angst- en afrekencultuur in de gehele breedte van de organisatie. Wel is gezien dat er bij een deel van de geïnterviewde medewerkers in meer of mindere mate sprake is van gevoelens van arbeidsonrust en (sociale) onveiligheid heersen. De Onderzoeksraad adviseert om op korte termijn maatregelen te nemen die gericht zijn op het wegnemen van deze gevoelens.

 

Voor meer informatie:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF