OM eist gevangenisstraffen in onderzoek gelekte politie-informatie

Het openbaar ministerie heeft op 15 december voor de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen variërend van twee tot negen maanden geëist tegen drie mannen die terecht staan in een onderzoek dat zich onder meer richt op het vermoedelijk uitlokken van schending van het ambtsgeheim en het schenden van het ambtsgeheim door een politieagent uit Eindhoven.

Informatie kopen

Het onderzoek is in 2014 gestart nadat  ter over de 54-jarige man een melding binnen kwam dat hij via zijn spyshop vuurwapens verkocht. Terwijl het onderzoek naar de vermeende wapenhandel loopt komt de politie onder meer tot de ontdekking dat verdachte regelmatig over informatie kan beschikken die uit politiesystemen afkomstig lijkt. Hij geeft onder meer zelf in een telefoongesprek aan dat hij kan achterhalen of iemand internationaal gesignaleerd staat. In februari 2015 geeft hij bovendien in een telefoongesprek aan dat hij overal achter kan komen, maar dat hij die informatie ook moet kopen. Hij zegt dat een kenteken het goedkoopste is, en vervolgens andere informatie.

Digitaal onderzoek

Om te achterhalen hoe de man aan de informatie kwam die klaarblijkelijk afkomstig was uit politiesystemen, die hij naar eigen zeggen ‘kon kopen’, is digitaal onderzoek gedaan naar de log-ins in die politiesystemen. Dat wil zeggen dat de personalia van de personen waarvan uit tapgegevens bleek dat van deze personen mogelijk de antecedenten of andere politiegegevens zijn verstrekt aan niet bevoegde personen, de basis vormden voor een zoekvraag in de systemen. Daarbij is gekeken welke politieambtenaar deze personen heeft geraadpleegd en of deze politieambtenaar daarvoor een legitiem doel had. Uit dit onderzoek naar de bevragingen in de politiesystemen komen telkens dezelfde twee accountnamen van politieagenten naar voren.

Vals politielegitimatiebewijs

In oktober 2015 vindt de actiedag plaats waarbij de drie mannen worden aangehouden en hun woningen en kantoorpand worden doorzocht. Bij doorzoeking in het kantoorpand van de54-jarige man zijn diverse documenten aangetroffen die gegevens bevatten die afkomstig zijn uit de politiesystemen. Verdachte wordt verweten dat hij die documenten voorhanden heeft gehad terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat deze van misdrijf afkomstig waren. Als niet politieambtenaar had hij immers niet de beschikking over deze gegevens kunnen hebben. Daarnaast is er een vals politielegitimatiebewijs aangetroffen. Het zat in een politie etui. Door een burger zou dit wellicht als echt en onvervalst te interpreteren zijn waardoor het gebruik hiervan gevaarlijk kan zijn.

Schending ambtsgeheim

Aan de 46-jarige man die werkzaam was als politieagent is ten laste gelegd dat hij zijn ambtsgeheim heeft geschonden, door politiegegevens te verstrekken of bekend te maken aan personen die daartoe niet gerechtigd waren. De schakel tussen de bevragingen die hij heeft gedaan en de personen die informatie in handen hebben gekregen, is niet bekend geworden. Er werd door de verdachten naar alle waarschijnlijkheid gebruik gemaakt van communicatiemiddelen zoals PGP, die voor de politie niet traceerbaar zijn. “Het enige dat wel onomstotelijk vast staat, is dat bij de 54-jarige man in zijn kantoor gegevens zijn aangetroffen en inbeslaggenomen die uit die bevragingen voort kunnen zijn gekomen én dat hij die gegevens die uit die bevragingen voort zijn gekomen heeft geleverd aan derden.” Aldus de officier van justitie op zitting. Het openbaar ministerie is daardoor van mening dat het niet anders kan zijn dan dat de 46-jarige man de bron van deze gegevens is geweest.

Vertrouwen en integriteit

“Wanneer het gaat om informatie uit politiesystemen betreft het alleen al vanwege het gegeven dat die informatie enkel en alleen voor politie wordt verzameld, per definitie om geheimen. De politie beschikt over vertrouwelijke informatieover individuele personen omdat deze informatie nuttig en bruikbaar is in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Uit hoofde van zijn ambten wettelijk voorschrift diende verdachte daar als politieambtenaar vertrouwelijk en integer mee om te gaan. Van hem mocht worden verwacht dat hij integer en onkreukbaar handelde. Zijn vermoedelijke schending van ambtsgeheim raakt het vertrouwen in de integriteit van de politie in het algemeen en dient om die reden te worden bestraft. ” de officier van justitie eist tegen de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden.

Onwaardig

Volgens de officier van justitie gooit de 54-jarige verdachte de goede naam van en het vertrouwen dat de maatschappij in de politie moet hebben te grabbel. “Hij is zelf oud politieman, maar maakt in deze zaak heel goed duidelijk waarom hij dat beroep onwaardig is.” Aan de 54-jarige verdachte is ook het bezit van een alarmrevolver met munitie, vernieling, bedreiging en valsheid in geschrift ten laste gelegd. Vanwege deze feiten eist de officier van justitie een gevangenisstraf van negen maanden.

De 42-jarige verdachte lijkt een soort doorgeefluik te zijn geweest, via hem werd de politie-informatie naar buiten gebracht, hij heeft de uit misdrijf afkomstige documenten ook in zijn bezit gehad en wordt daarnaast verdacht van het bezit een ploertendoder en twee decoratiewapens. Volgens het OM is een strafeis van twee maanden hiervoor passend.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF