Geen meineed agenten Den Haag

Naar aanleiding van het incident op 27 juni 2015 in Den Haag waarbij Mitch Henriquez kwam te overlijden, hebben de nabestaanden in januari 2016 aangifte gedaan tegen de betrokken agenten van meineed en valsheid in geschrifte. Zij zouden deze feiten hebben begaan tijdens het afleggen van hun getuigenverklaringen bij de Rijksrecherche.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft deze aangifte bestudeerd en geconcludeerd dat er geen sprake is van meineed. Evenmin is er sprake van valsheid in geschrifte.

De aangevers hebben gesteld dat de agenten bij het afleggen van de getuigenverklaringen bij de Rijksrecherche onder ede stonden vanwege hun ambtseed. De ambtseed is echter niet bedoeld voor deze situatie maar om te waarborgen dat een proces-verbaal dat door politiemensen zelf wordt opgemaakt de waarheid bevat. In het onderhavige geval hebben de betrokken politiemensen een mondelinge verklaring afgelegd bij de Rijksrecherche. Daarbij stonden zij niet onder ede. Een getuigenverhoor onder ede wordt afgenomen door een rechter. Daarvan is in dit geval geen sprake.  Er is evenmin sprake van valsheid in geschrifte omdat betrokkenen alleen mondeling hebben verklaard.

Nu er geen sprake kan zijn van meineed en evenmin van valsheid in geschrifte, is verder niet inhoudelijk onderzocht of en in hoeverre de getuigen naar waarheid hebben verklaard en is de aangifte geseponeerd.

Dat er ten aanzien van de afgelegde getuigenverklaringen juridisch geen sprake is van meineed of valsheid in geschrifte sluit plichtsverzuim zoals bedoeld in het besluit Algemene Rechtspositie Politie niet uit. Het Openbaar Ministerie heeft de beoordeelde aangifte van meineed en valsheid in geschrifte desgevraagd ter beschikking gesteld aan de politie Den Haag. Dit omdat de aangevers de politieleiding hebben verzocht deze aangifte te betrekken in het interne, disciplinaire onderzoek tegen de betrokken politiemensen.

De aangevers en de betrokken agenten zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF