EU maakt afspraken over integriteit in sport

Afgelopen week kwam de Raad van Ministers voor Educatie, Jeugd, Cultuur en Sport samen in Amsterdam om te praten over integriteit in sport. Bij de meeting, die voorgezeten werd door minister Schippers, werden afspraken gemaakt over de bevordering van integriteit in sport en in het specifiek voor grote sportevenementen. Om corruptie terug te dringen bij de organisatie van evenementen als de Olympische Spelen en het WK voetbal zijn er een aantal voorstellen gedaan.

In de conclusie van de vergadering aan de lidstaten wordt gevraagd om te zorgen dat alle fasen van het evenement (haalbaarheidsonderzoek, bidding, voorbereiding, organisatie, evaluatie en de afhandeling) gebruik wordt gemaakt van transparante en democratische procedures. Burgers moeten op de hoogte worden gesteld over de voortgang en er moet vooraf een betrouwbare berekening van de kosten en baten worden gemaakt. Hetzelfde moet worden verwacht van de organisaties en commerciële partners die betrokken zijn bij de organisatie. Ook moet er aandacht zijn voor mensenrechten, discriminatie en bedreigingen voor de integriteit van sport, zoals doping, matchfixing en geweld.

Aan de Europese Commissie wordt verzocht een studie op te zetten naar de mogelijkheden om sportevenementen in meerdere landen en regio’s van de EU te organiseren. Het bod van Nederland en België voor het WK voetbal in 2020 was hier een goed voorbeeld van. Verder moet de Commissie onderzoek naar integriteit, transparantie en good govenance bij grote sportevenementen ondersteunen. Ook moet er meer uitwisseling plaats gaan vinden over good practices op het gebied van integriteit en transparantie bij het organiseren van sportevenementen. 

De Raad verzoekt de Commissie ook enkele publicaties te doen die moeten helpen bij het bevorderen van integriteit bij sportevenementen. Zo moet er een catalogus worden opgesteld waarin wordt vastgelegd aan welke eisen een goed bid zou moeten voldoen, bijvoorbeeld met aandacht voor mensenrechten, discriminatie, matchfixing en doping. Ook zal de EU modellen opstellen als voorbeeld voor een goede publiek-private samenwerking bij internationale sportevenementen. Tot slot stelt de Raad voor dat de EU een gedragscode zal schrijven voor alle publieke en private partijen die betrokken zijn bij de hosting van grote sportevenementen. 

Voor meer informatie: Transparency International

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF