DNB: verzekeraars hebben corruptie & belangenverstrengeling nog steeds onvoldoende in het vizier

Corruptie door middel van belangenverstrengeling en/of omkoping wordt als integriteitsrisico nog steeds onvoldoende onder ogen gezien door de verzekeraars. Vooral het risico vanwege persoonlijke netwerken van bestuurders en dit risico via third parties zijn vaak nog blinde vlekken. DNB heeft haar themaonderzoek Corruptie 2015 afgerond. De algehele conclusie is dat de verzekeringssector tekortschiet in de identificatie en de beheersing van het corruptierisico door belangenverstrengeling en/of omkoping.

Privébelangen onvoldoende gemonitord

DNB concludeert uit de onderzoeken bij grote verzekeraars dat zij in het algemeen onvoldoende structureel zicht hebben op het risico van belangenverstrengeling via de persoonlijke netwerken van bestuurders. Het risico bestaat dat bestuurders via hun nevenfuncties en met name vanwege (financiële) privébelangen in een situatie terechtkomen of lijken terecht te komen, waarin een persoonlijk belang prevaleert boven het belang van de onderneming.

Onvoldoende zicht op third parties

Uit de onderzoeken komt naar voren dat vrijwel alle verzekeraars tekortschieten in de identificatie van het third-partyrisico. Dit is het risico van reputatieschade vanwege de relatie met een voor de verzekeraar relevante derde partij, zoals een ‘tied agent’ of een consultant. DNB verwacht van verzekeraars dat ze dit corruptierisico kunnen identificeren en de nodige maatregelen nemen om het risico te beheersen. DNB constateert echter dat due diligence naar deze third parties nog geen standaardpraktijk is in de sector.

Good practices

DNB heeft eerder de brochure ‘Good practices voorkomen corruptie’gepubliceerd. Dit biedt verzekeraars een leidraad bij de versterking van het beheersingskader ter voorkoming van (betrokkenheid bij) corruptie via belangenverstrengeling en/of omkoping.

Bron: DNB

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF