Artikel: Het voorstel voor een nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code: visie en strategie

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft een voorstel gedaan voor een volledige herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code. De Commissie heeft in het voorstel zeven thema’s centraal gesteld. Het centrale thema is een voorgeschreven focus op langetermijnwaardecreatie. In deze bijdrage wordt dit voorstel besproken en worden daarbij kanttekeningen geplaatst.

Aandacht wordt besteed aan de algehele opzet van de nieuw voorgestelde code alsmede aan enkele specifieke onderdelen daarvan. Meer diepgaand wordt ingegaan op hetgeen het voorstel zegt over strategie en strategievorming.

Het blijkt dat de voorgestelde code de balans wijzigt die is ontstaan in de corporate governance van Nederlandse beursvennootschappen. Deze balans komt mede tot uitdrukking in een nalevingspercentage van beursvennootschappen van bijna 100%. Daarmee blijft de governance-slinger in Nederland in beweging. Grote aanpassingen van de code zijn majeure wijzigingen in het regelgevend kader voor beursbedrijven en hun stake holders. De Commissie presenteert een conceptcode met nieuwe pijlers van langetermijnwaardecreatie, introductie van cultuur als uitdrukking van goed ondernemingsbestuur en gedetailleerde voorschriften voor de interne auditor en de externe accountant. De regeling van de responstijd wordt herschreven en de in-controlverklaring wordt zeer aanzienlijk uitgebreid. Certificering van aandelen wordt als beschermingsmaatregel teruggehaald maar is niet langer aanvaardbaar ter bestrijding van aandeelhoudersabsenteïsme.

De vraag kan worden gesteld of de corporate governance in Nederland een dergelijke geheel nieuwe benadering nodig heeft en wat de langetermijnstrategie dienaangaande is? Vaak reageert men op incidenten en ook deze Commissie maakt daarvan gewag als motiveringsgrondslag voor door haar voorgestelde wijzigingen. 

Voor de toeschouwer, en in zekere zin zijn wij dat allemaal omdat de bewegingen van alle kanten komen, is het soms lastig de rode lijn in alle ontwikkelingen te zien. Aan het slot van deze beschouwing wordt daarom aandacht gevraagd voor een andere benadering, met de UK Corporate Governance Code als voorbeeld.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF