De schijn en de feiten: Een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling in de gemeente Roermond

Op 1 oktober 2011 verschijnt in Dagblad De Limburger een uitgebreid artikel over een door deze krant verondersteld belangenconflict van wethouder J.F.B. van Rey. Hij zou als bestuurder in de stad Roermond structureel de schijn van belangenverstrengeling op zich laden door mee te beslissen over kwesties die een bevriend projectontwikkelaar raken (P.J.J. van Pol). Wethouder Van Rey en projectontwikkelaar Van Pol zouden zeer regelmatig in elkaars gezelschap verkeren, onder andere wanneer zij samen op vakantie gaan naar de villa van Van Pol in St. Tropez en voetbalwedstrijden of vastgoedbeurzen bezoeken. De wethouder doet volgens de krant van deze ontmoetingen ook steeds melding aan het college van B&W. Verder zou ook de onafhankelijkheid van de wethouder in het geding zijn gezien zijn eigen zakelijke activiteiten in de stad. Volgens het dagblad is het optreden van wethouder Van Rey in strijd met de gedragscode van de gemeente Roermond, die een kader vormt voor het handelen van bestuurders en raadsleden.

De krant werpt in aanvullende publicaties van 8 en 26 oktober 2011 een nadere blik op enkele grote bouw- en ontwikkelingsprojecten in de stad. De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het Kazernevoorterrein en de ontwikkeling van het voormalig Arresthuis. Ook de ontwikkeling op het Jazz City terrein komt ter sprake. De krant beweert dat in deze projecten zelfs sprake is van regelrechte belangenverstrengeling tussen wethouder Van Rey als verantwoordelijk wethouder en de ontwikkelaar van de locaties. Zij stelt dat met betrekking tot het Kazernevoorterrein deze verstrengeling van belangen voor de gemeente nadelig is geweest en werpt kritische vragen op over het functioneren van het college van B&W en de gemeenteraad in dit verband.

Het college van B&W heeft afstand genomen van de publicaties en de daarin geuite veronderstellingen en beschuldigingen. De burgemeester van Roermond heeft als bestuursorgaan en als portefeuillehouder voor kwesties inzake integriteit en het toezicht op de gedragscode besloten een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen om onderzoek te doen naar de aantijgingen. In deze commissie zijn mr. W. Sorgdrager en prof. dr. P.H.A. Frissen benoemd. Het secretariaat wordt gevoerd door dr. J.M. Schulz en mevrouw J. Ferket MA van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. In dit rapport doet de commissie verslag van haar bevindingen.

De burgemeester van Roermond heeft naar aanleiding van de beweringen in Dagblad De Limburger de onderzoekscommissie opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vermeende schending van de gedragscode en naar de vermeende belangenverstrengeling van wethouder Van Rey. De uitkomsten van dit onderzoek zijn na te lezen in het rapport 'De schijn en de feiten Een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling in de gemeente Roermond'.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF