Veroordeling voorzitter college van bestuur stichting voor voortgezet onderwijs wegens oplichting, valsheid in geschrift, niet-ambtelijke omkoping en witwassen

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1425

De verdachte heeft in een periode van ongeveer vijfeneenhalf jaar als voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor voortgezet onderwijs samen met een mededader die stichting opgelicht voor een bedrag van bijna een kwart miljoen euro. Om die fraude mogelijk te maken heeft hij samen met die mededader valse facturen opgemaakt waarin werkzaamheden werden gedeclareerd die nooit hadden plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontvangen gift als lasthebber van de reclassering t.b.v. aftekenen uren taakgestraften. Conclusie AG over aannemen gift en verzwijgen strijd met de goede trouw (art. 328ter Sr).

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2961

Het tweede middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat sprake is van een gift, van het aannemen van die gift in zijn betrekking en het verzwijgen daarvan in strijd met de goede trouw als bedoeld in art. 328ter Sr in strijd is met het recht, althans onbegrijpelijk is, dan wel ontoereikend is gemotiveerd.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rb: niet nodig tegenprestatie bij niet-ambtelijke omkoping te specificeren in tenlastelegging

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4774

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende feitelijke beschreven is nu uit de tenlastelegging niet blijkt wat de tegenprestatie is geweest voor de onder 1 ten laste gelegde giften. Dit onderdeel is essentieel voor een eventuele bewezenverklaring en moet dus ook nader gespecifieerd worden in de tenlastelegging. Het is voor de verdediging nu niet duidelijk waarop de verdenking precies ziet en waar de verdediging zich dus tegen moet verdedigen. De dagvaarding voldoet daarom niet aan de eisen van artikel 261, eerste lid, Sv en moet om die reden nietig worden verklaard, aldus de raadsvrouw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herzieningsverzoek vanwege verjaring na veroordeling voor passieve niet-ambtelijke omkoping 

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1308

De aanvraag berust op de opvatting dat in de onderhavige zaak moet worden uitgegaan van het strafmaximum van art. 328ter Sr zoals dat gold ten tijde van het onder 3 tenlastegelegde en dat derhalve uiterlijk op 1 maart 2015 het recht tot strafvordering van dit feit, dus vóór het onherroepelijk worden van 's Hofs uitspraak door de niet-ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep op 12 mei 2015, reeds was verjaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling douanier omkopingszaak Rotterdamse haven

Rechtbank Rotterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5125

De Rechtbank Rotterdam heeft douanier Gerrit G. veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 14 jaar. Uit het onderzoek met de naam ‘Doussie’ is gebleken dat de douanier corrupt zou zijn en actief zou hebben bijgedragen aan het binnen smokkelen van grote hoeveelheden cocaïne, gedurende een lange periode. Tegenover deze bijdrage zou een compensatie staan van 7,5% van de straatwaarde van hetgeen hij binnenliet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF