OM staakt onderzoek naar schenkflat Pechtold

Het Openbaar Ministerie staakt het onderzoek naar de schenking van een appartement aan D66-leider Alexander Pechtold. Volgens het OM is er onvoldoende aanleiding voor de verdenking van een strafbaar feit en zijn er geen aanknopingspunten voor een opsporingsonderzoek. Pechtold kreeg het appartement vorig jaar van een bevriende Canadese oud-diplomaat. Er kwamen daarop ruim tweehonderd aangiftes binnen van ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. De waarde van het appartement zou bij taxatie te laag zijn ingeschat en ten onrechte zou zijn vastgelegd dat de Canadees tijdens zijn leven nog gebruik van de woning mag maken. Dat zou van invloed zijn geweest op de hoogte van de overdrachtsbelasting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer onderzoekt eigen integriteitsregels

Een werkgroep uit de Tweede Kamer gaat de integriteitsbepalingen voor Kamerleden onder de loep nemen. Het dagelijks bestuur van de Kamer onder leiding van Kamervoorzitter Arib heeft dat besloten. De doorlichting gebeurt "in het licht van de aanbevelingen" van Greco, het anticorruptiebureau van de Raad van Europa. Ook worden nieuwe Europese regels over publieke ambtsdragers aan de werkgroep voorgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rijksrecherche start onderzoek naar mogelijk lek vertrouwenscommissie

Het Openbaar Ministerie heeft de rijksrecherche opdracht gegeven een strafrechtelijk onderzoek te starten naar een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie die een nieuwe burgemeester van Amsterdam moet voordragen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Raad van Europa tikt Nederland op de vingers vanwege appartement Pechtold

De Raad van Europa heeft Nederland op de vingers getikt over de integriteit van Kamerleden. In een rapport wordt verwezen naar D66-leider Alexander Pechtold, die een appartement in Scheveningen cadeau kreeg maar niet opgaf bij het geschenkenregister van de Kamer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Publicatie rapport over vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Commissie WODC III heeft op 19 juni, onder voorzitterschap van prof. dr. mr. E. Verhulp, de resultaten van haar onderzoek naar de afhandeling van een klacht over een vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag gaat.

De commissie doet concrete aanbevelingen over hoe meldingen over vermoedelijke misstanden beter opgepakt kunnen worden, zonder dat de melder die ter goeder trouw is daarvan nadelige gevolgen zal ondervinden. ,,Het rapport van de commissie toont aan dat inschattingsfouten zijn gemaakt. Ik vind het belangrijk we daar lering uit trekken en zal daar op inzetten. Ik acht een veilige werkomgeving voor een ieder van belang,’’ aldus minister Grapperhaus.

WODC III is het eerste onderzoek in een reeks van drie. Later volgen de twee andere commissies:

  • WODC Commissie I over de deugdelijkheid van drugsonderzoeken uit 2013 en 2014. Hier wordt onderzocht of er sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden.
     

  • WODC Commissie II over de invulling van de relatie tussen het WODC en beleidsafdelingen van het ministerie na inwerkingtreding van het Protocol WODC in 2016 en de positionering van het WODC ten opzichte van het ministerie in vergelijking met andere  publieke kennisorganisaties.Documenten

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politieman verduistert geïnde verkeersboetes

Het Openbaar Ministerie Limburg verdenkt een politieman, werkzaam in Maastricht, van verduistering van geïnde verkeersboetes. In 2017 heeft hij meer dan 15 Belgische autobestuurders contant de boete - oplopend tot € 260,00 - laten betalen na een verkeersovertreding. Dit geld stak hij in eigen zak. Het Openbaar Ministerie Limburg onderzoekt of het bij de nu bekende automobilisten blijft of dat de omvang van de verduistering groter is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rapport: Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

De laatste jaren is er in de media dus de nodige aandacht voor het omkopen van lokale bestuurders en voor de wijze waarop criminelen lokale besluitvorming(sprocessen) proberen te beïnvloeden door middel van bedreiging of infiltratie. Die was echter vooral gestoeld op individuele gevallen en op impressies. Er is in Nederland nog geen diepgravend onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de beïnvloeding door criminelen van het lokale openbaar bestuur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aantal meldingen van integriteitsschendingen bij Defensie flink gestegen

Bij Defensie zijn het aantal meldingen van integriteitsschendingen in 2017 fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag Integriteit Defensie dat maandag is gepubliceerd, waarin staat dat er in 2017 502 meldingen zijn geregistreerd. Dat is 36% meer ten opzichte van 2016 toen er nog 369 meldingen binnenkwamen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Amsterdamse politiechef ontslagen na misbruik bevoegdheden

De politie heeft op 13 april een commissaris uit de Eenheid Amsterdam ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden en deelde vertrouwelijke informatie met derden. Ook bekostigde de commissaris jarenlang en stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie. De politie onderzoekt in het verlengde van deze zaak of meer politiemensen interne regels hebben overtreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gemeentewet wordt aangepast om integriteitskwesties te voorkomen

Uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer blijkt dat de Gemeentewet zal worden aangepast om integriteitskwesties binnen het gemeentebestuur zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig via de rechter aan te pakken. Kandidaat-wethouders worden in de toekomst strenger gescreend: ze moeten slagen voor een nieuwe ‘basistoets integriteit’ en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF